MENU
Aula_close Layer 1

Fakta

STU

Vi optager løbende elever til vores STU.

Yderligere oplysninger om vores STU og optagelse kan fås ved at kontakte pædagogisk koordinator Lykke Mølgaard på telefonnummer 41 99 40 14 eller på mailadressen1344@ringsted.dk

 

Grundoplysninger

I følge Lov 564 gives STU tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Læs evt. mere i nedenstående dokument.

STU Åmarken er et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år i henhold til lov 564 om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen har til huse på Åmarken, Eriksvej 2 i Ringsteds sydlige del.

Medarbejderne på Åmarken er et tværfagligt sammensat team bestående af 4 personer.

  • 1 lærer, 1 pædagog,  1 pædagogmedhjælper samt 1 pædagogisk assistent. Desuden er der tilknyttet øvrigt fagpersonale fra Ådalskolen herunder læsevejleder, psykolog, musiklærer m.fl.  samt mulighed for undervisningsbaseret terapi.

Alle medarbejdere har kompetencer indenfor et bredspektret kommunikationsområde og med stor specialpædagogisk viden og erfaring. Vi  har også mulighed for at benytte relevante eksterne undervisere. 

Målgruppen er unge med generelle indlæringsvanskeligheder og andre handicaps. Det kan være unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, eller tilgrænsende problematikker og problemstillinger.

I forlængelse af ovenstående kan det være en ung, som af forskellige årsager, ikke har været i et skole- eller uddannelsestilbud i en kortere eller længere periode.

Vi tilpasser vores tilbud så den unge får hjælp, ro og vejledning til at få vendt sine eventuelle udfordringer i en positiv retning og derved kunne indgå i et uddannelsesforløb igen.

I skoleåret 2019/2020 er der indskrevet 7 unge i uddannelsesforløbet. Vi har plads til 8 unge mennesker i huset.

 

Formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Åmarkens STU-forløb løber som udgangspunkt over en 3-årig periode og tilpasses den enkelte.

Et STU tilbud på Åmarken tager udgangspunkt i dine forudsætninger og ønsker. Formålet er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning individuelt og sammen med de andre unge på linjen. Gennem året tilbydes forskellige emner som fysisk træning, kropsbevidsthed, hygiejne, kost, kreative fag, musik, social træning og vejledning omkring ADL (Almindelig Dagligdags Levevis).

Undervejs i forløbet kan der arrangeres praktikophold som matcher den unges interesser.

Udover at være praktisk tilrettelagt er undervisningen også orienteret mod oplevelser, vedligeholdelse og evt. udvikling af boglige/fagfaglige kompetencer .

 

Vi tilbyder

På Åmarken er den bærende idé, at alle mennesker uanset handicap har noget de er gode til . Det  er altid er muligt at skabe indholdsrige muligheder sammen med den unge, der fremmer dennes kompetencer.

Vi tilbyder derfor:

  • Støtte til at klare sig selv bedst muligt
  • Støtte til at etablere kontakt til andre
  • Undervisning i almene dagligdags aktiviteter
  • Spændende studieture
  • Et synligt STU tilbud i nærområdet
  • Undervisning i forskellige fag, kreative forløb, tegnediktat, motorisk træning samt musik

 

Et STU forløb på Åmarken tager udgangspunkt i den unges forudsætninger og ønsker, og der tages hensyn til  behov for pleje og omsorg. Vi fokuserer på den unges interesser og ressourcer og opmuntrer til at tage ansvar og initiativ. På denne måde styrkes den unges selvtillid og selvstændighed. Det giver også en oplevelse af, at være god til noget og der er brug for én.

Alle sanser vil blive udfordret  f.eks. i køkkenundervisningen, motion eller på ture i naturen eller til byen.

Skemaet tager afsæt i den unges uddannelses- og undervisningsplan som evalueres minimum en gang årligt. Uddannelsesplanen beskriver hvilke mål, der er aftalt og hvad den unge særligt gerne vil have mulighed for at lære.

Dokumenter
Lov om STU.pdf Shape Created with Sketch.