MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Ny i skolen

Visitation

Når et barn henvises til at modtage undervisning på Ådalskolen drøfter skolelederen henvisningen med den indstillende psykolog. 

Kommunen visiterer til den vidtgående specialundervisning. Skolens ledelse har kompetencen til at beslutte om en elev kan optages på skolen. Skolens ledelse rådgives af et internt visitationsudvalg. Inden skolens ledelse foretager den endelige beslutning om optagelse, vil der som regel være et besøg af skolens ledelse samt en medarbejderrepræsentant i barnets nuværende skole eller børnehave for at få et så fyldestgørende billede som muligt af barnet.

Ved skolestarten tilbydes et hjemmebesøg af kontaktlæreren. I det videre skoleforløb foregår skole/hjem samarbejde mest på skolen. Der kan aftales yderligere hjemmebesøg, når der er behov.

Kørsel

HB Care står for transporten af eleverne til og fra Ådalskolen. Undtagen er elever fra Faxe, Stevns, Sorø og Lejre, hvor kommunerne selv varetager kørslen af eleverne.

Særligt i skoleferier og skolefridag:

  • I ferier eller på skolefridage laves specielle ruter planlagt dag for dag. Derfor er det vigtigt, at alle forældre til- eller framelder barnet til den aktuelle ferie eller skolefridag, således at vognmanden kan planlægge ruterne i god tid og forældrene kan få besked om afhentningstidspunkterne.

  • Mandag til torsdag køre busserne fra Ådalskolen kl. 16.20 og fredag senest kl. 15.20

Ovenstående gælder kun kørslen mellem hjem og skole/SFO. Kørslen til fritidsaktiviter og til aflastning kræver særskilte bevillinger.

Skole- og forældresamarbejde

Skole-hjem kontakt
Både bestyrelse, personale og ledelse lægger stor vægt på en god og åben dialog mellem hjem og skole. Skolen anvender AULA til kommunikation med hjemmet.
Kontakten kan foregå personligt, pr. telefon eller via AULA.

I AULA lægges også oplysninger fælles for alle elever, eller for den enkelte klasse. Hver klasse har deres egen side, hvor forældre og elever kan logge sig på og følge med i hvad der sker.

Princip for forældre involvering

Forældremøde
To gange årligt afholdes der forældremøde, hvor alle forældre indbydes. Her drøftes den daglige undervisning samt elevernes og klassens trivsel generelt. Der kan også drøftes andre emner af betydning for hele klassen.

Elevkonferencer
Et barn har sin egen udviklingsplan som justeres eller opdateres 2 gange om året. 
I udviklingsplanen belyses barnets kompetencer i forhold til en række specifikke områder. Planen er opbygget som et skema, som skal betragtes som et værktøj, hvorfra der både kan aflæses, hvilke mål, der har været arbejdet med, hvilke potentialer, og kompetencer barnet besidder og hvilke nye mål, der er enighed om at stille for den kommende periode.
Der afholdes møde om efteråret, hvor der revisiteres til det kommende skoleår samt et forårsmøde, hvor der i højere grad finjusteres på målene.