Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Pædagogik, metoder og værdigrundlag

 

På Neuroaffektiv linje arbejdes der Gentle Teaach inspireret, som tager udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn. Vi har fokus på betydningen af den nære, omsorgsfulde relation, medindflydelse, selvbestemmelse samt retten til at indgå i ligeværdigt samspil. En stor del af undervisningen er derfor også baseret på, at styrke elevernes kommunikative, ekspressive og sproglige kompetencer. Som understøttelse til det verbale sprog benytter personalet sig af kommunikationsformerne tegn til tale, PECS og billedkommunikation med fokus på elevernes rettigheder og evner til at deltage i et ligeværdigt samspil og på at øge den enkeltes selvbestemmelse og dermed muligheden for at ytre egne ønsker, følelser og behov samt til at tage egne initiativer. 

Vi arbejder målrettet og fokuseret mod at kortlægge videre udviklingsmuligheder og potentialer hos den enkelte elev samt øvrige fremtidsperspektiver såsom brobygning til eventuelle og potentielle botilbud og væresteder. Vi har altid fokus på det gode samarbejde mellem personale, forældre, rådgivere, UU-vejledere og øvrige samarbejdspartnere på bo- og aflastningssteder. Vi tror på, at samarbejdet er særlig betydningsfuldt og afgørende for den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling  og fremtid.

På Neuroaffektiv linje arbejdes derudover fra den pædagogiske tilgang Low Arousal, som bygger på etiske principper og et humanistisk menneskesyn. Vi lægger stor vægt på retten til selvbestemmelse og en respektfuld behandling, uanset følelsesmæssig tilstand og funktionsniveau.

De tre grundlæggende principper i Low Arousal er:

 • Ansvarsprincippet - den, der tager ansvar, kan påvirke.
  Personalet tager ansvaret for relationen og samarbejdet på sig, frem for at lægge det over på eleven.
   
 • Kontrolprincippet - man skal have kontrol over sig selv for at kunne samarbejde med andre.
  Personalet hjælper eleven til at bevare selvkontrollen, blandt andet ved at undgå at stille krav til eleven som hun/han ikke forstår eller kan honorere. Vi tilpasser i alle henseender vores krav, aktiviteter og undervisning til den enkelte elevs funktionsniveau og på en sådan måde, at eleven føler sig tryg og derved undgår at ende i frustrationer og problemskadende adfærd. Vi praktiserer dagsform før struktur.
   
 • Princippet om affektsmitte - mennesker smitter hinanden med følelser og stemninger. 
  Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser er i højere grad udfordret i at reflektere over egne og andres følelser, hvilket betyder, at de i langt højere grad end andre overtager og påvirkes af andres         følelser og sindsstilstande. Personalet indgyder positivitet, konstruktivitet og møder altid eleven med     forståelse og rummelig og udstråler ro, som kan medvirke til, at eleven derved også føler sig tryg og i ro.