MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

NUZO Pædagogik, metoder og værdigrundlag

Al undervisning, pædagogik samt relationsdannelse er funderet i en positiv, omsorgsfuld og anerkende tilgang med fokus på elevens ressourcer og kompetencer og der praktiseres positiv ledelse. Al undervisning og pædagogik sigter mod den enkelte elevs behov og forudsætninger for udvikling, men ligeledes har fællesskabet og styrken i at kunne indgå i et sådant en høj prioritet. Vi stiler i mod udvikling og/eller vedligeholdelse af kompetencer. I arbejdet med dette er den socialpædagogiske tilgang essentiel. Livsduelighed og det individuelle behov der er, spiller en stor rolle i vores vision og værdigrundlag.

Kendetegnende for NUZO linjens arbejde er:

 • At vi arbejder ud fra et anderkendende menneskesyn, hvor vi gennem vores kendskab til den unge, støtter og vejleder eleven til størst mulig udvikling og selvhjulpenhed og derved opnår størst mulig livsduelighed, inden for det sociale, personlige og faglige område.
 • At vi i samarbejde med eleven, forældrene/værgen og UU-vejleder udarbejder realistiske og præcise mål for uddannelsen på STU Åmarken.
 • At tilbuddet opleves relevant og meningsfuldt for den unge, forældre og andre fagpersoner.
 • At eleverne har en tryg hverdag i rolige og forudsigelige omgivelser.
 • At den unge møde stabile og glade personler i dagligdagen.
 • At vi værner om det hyggelige og hjemlige miljø som STU Åmarken er.
 • At den unge efter endt uddannelse, bringe videre i livet med en brugbar og relevant beskrivelse af elevens kompetencer (Kompetencebevis).
 • At vi støtter den enkelte elevs ret til selvbestemmelse, medbestemmelse og til at træffe valg og samtidig støtte eleven til at overskue valgmulighederne og valgenes konsekvenser.
 • At vi skaber gode oplevelser, der giver eleven lyst og mulighed for at udvikle dennes kompetencer, så eleven kan indgå bedst muligt i sociale fællesskaber.
 • At vi giver den enkelte elev mulighed for at lære mest muligt. Det kan være ved: teoretisk og praktisk undervisning, individuelt og sammen med andre elever og emne- og kompetencegivende undervisning.
 • At vi vedligeholder og evt. styrker det eleven allerede kan.

Nærmeste udviklings zone - kort fortalt:

PÅ NUZO linjen er elevgruppen meget bredt sammensat. Vi målsætter og målretter altid vores undervisning/aktiviteter efter den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

I vores dagligdag stiller vi hele tiden krav til eleverne. Vi arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling (Vygotsky) som gangske kort fortalt betyder, at det eleven kan i dag med støtte, kan det i morgen selvstændigt.

NUZO er den zone, der opstår mellem hvad eleven kan klare selvstændigt og hvad eleven kan klare under vejledning fra personalet. Det vil sige, at eleven skal udfordres - men ikke mere end han/hun alligevel skal kunne følge med. Man kan forestille sig den nærmeste udviklingszone som et område der er uden for eleven: 

 1.  Ligger udfordringen indenfor det, eleven kan klare alene (kaldet tryghedszonen), sker der ingen udvikling
 2. Ligger udfordringen uden for elevens nærmeste udviklingszone vil han/hun føle sig frustreret og der vil ikke finde nogen læring sted.
 3. Ligger udfordringen derimod inden for elevens nærmeste udviklingszone, vil der ske en læring.